Powoli, ale zmieniamy rzeczywistość naszych wyborów do samorządu zawodowego. Otrzymaliśmy kolejną prezentację kandydata do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, zapraszamy kolejnych kandydatów do nadsyłania swoich prezentacji. A tymczasem zapraszamy się do zapoznania się z kandydaturą Pana Dawida Radziszewskiego.

DR FOTO

Nazywam się Dawid Radziszewski. W 2006 roku, ukończyłem studia na kierunku Analityka Medyczna, na Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Po dwóch latach pracy w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym, typu outsourcingowego firmy Diagnostyka Sp. z o.o., w Szpitalu ginekologiczno – położniczego im. A. Falkiewicza, rozpocząłem specjalizację z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, którą ukończyłem po trzech latach, uzyskując tytuł specjalisty. W 2011 roku objąłem stanowisko kierownika w powyższym laboratorium. Mając na uwadze, potrzebę ciągłego kształcenia podjąłem decyzję o rozpoczęciu kolejnej specjalizacji. W 2013 roku rozpocząłem specjalizację z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej, którą ukończyłem wynikiem pozytywnym w 2015 roku. W 2016 roku objąłem stanowisko kierownicze w wieloprofilowym Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu. Sprawowanie funkcji kierowniczych w wymienionych jednostkach pozwoliło mi na pogłębienie wiedzy w kwestii zarządzania, doprecyzowanie postawy w relacji przełożony – pracownik, zrozumienie istoty podziału obowiązków, planowania. W najbliższym czasie planuję rozpocząć doktorat na Uniwersytecie Medycznym. Po uzyskaniu tytułu specjalisty z MDL, z własnej inicjatywy podjąłem decyzję o pomocy w przygotowywaniu do egzaminu specjalizacyjnego koleżanek i kolegów. Do dzisiaj udało mi się przygotować 34 osoby, z których 33 zdały egzamin w pierwszym terminie, co uważam - przede wszystkim - za sukces osób przygotowujących się, oraz swój osobisty.

W 2014 roku podczas wyborów Delegatów na IV Zjazd Diagnostów, dzięki zaufaniu Diagnostów z Regionu Dolnośląskiego, otrzymałem mandat na w/w Zjazd. Podczas zjazdu zostałem wybrany do Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, jako „Młody Diagnosta”. Podczas czteroletniej kadencji w w/w strukturze, razem z Panem Adamem Pudełko, skupiliśmy się na aktywacji środowiska studenckiego wydziałów Analityki Medycznej/Medycyny Laboratoryjnej co przełożyło się na doskonałe działanie tego środowiska, które trwa do dziś.

Jako uczestnik pośredni i bezpośredni w projektach naszej Izby obecnej kadencji w przyszłości pragnę zwrócić uwagę i działać w zakresie między innymi:

- wypracowania wspólnego stanowiska w obecnie podzielonym środowisku, a zarazem poszanowania odmiennych poglądów, względem wprowadzanych projektów, uchwał itp.;

- zwiększenia komunikacji w obrębie Krajowej Rady, pomiędzy organem doradczym (Diagności Laboratoryjni), a wykonawczym (Członkowie Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Prezydium, Prezes);

- regulacji prawnych, pozwalających na zapewnienie stabilizacji środowiska, a przez to zwiększenie jego powagi w odbiorze przez inne zawody w środowisku medycznym;

- utrzymanie i rozwinięcie  współpracy z przedstawicielami Studenckich Towarzystw Diagnostyki Laboratoryjnej  uczelni medycznych w celu zwiększenia świadomości przyszłych absolwentów dotyczącej struktur i działania samorządu Diagnostów;

- nawiązanie współpracy z uczelniami w kwestii kontroli jakości, która jest nieodzownym elementem naszej codzienności– jej prowadzenia, weryfikacji, wnioskowania, podejmowania działań korygujących i naprawczych, aby absolwenci byli świadomi o jej ważności w wykonywaniu badań laboratoryjnych.

Pragnę zaznaczyć, że zawód Diagnosty Laboratoryjnego wybrałem bardzo świadomie, co daje mi siły i motywację do działania o nasze lepsze jutro.

Dziękuję za uwagę.