Dziś otrzymaliśmy kolejną prezentację kandydata na prezesa Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych. Cieszymy się, że nareszcie będzie można się zapoznać z sylwetkami kandydatów trochę wcześniej niż na samych wyborach. Zapraszamy zapoznania się z odpowiedziami na nasze pytania, jakie przesłała do nas Pani Elżbieta Magdalena Stefaniuk.

 

EM Stefaniuk zdjęcie1. Proszę powiedzieć nam o swoim doświadczeniu zawodowym.

Całe moje życie zawodowe to praca dla dobra i bezpieczeństwa pacjenta i rangi zawodu diagnosty laboratoryjnego. Jestem diagnostą laboratoryjnym z wieloletnim doświadczeniem w różnych dziedzinach i zakresach działalności. Ukończyłam Wydział Farmaceutyczny, Kierunek Analityka Kliniczna Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawki Uniwersytet Medyczny, WUM). Doświadczenie zawodowe zdobywałam będąc pracownikiem pełnoetatowym (od asystenta do zastępcy kierownika) w szerokoprofilowych państwowych laboratoriach medycznych - Centralnym Laboratorium Diagnostycznym oraz Samodzielnej Pracowni Bakteriologii Szpitala Bielańskiego w Warszawie, oraz dodatkowo w Laboratorium Analitycznym nieistniejącego już Szpitala przy „Hucie Warszawa” w Warszawie. W poczuciu odpowiedzialności za wykonywaną pracę podnosiłam swoje kwalifikacje poprzez kształcenie podyplomowe i uzyskiwanie kolejnych specjalizacji w dziedzinach: analityki klinicznej oraz mikrobiologii.
Moja aktywność zawodowa i troska o dobro pacjenta zaowocowały podjęciem pracy naukowej w Centralnym Laboratorium Surowic i Szczepionek w Warszawie, obecnie w Narodowym Instytucie Leków, dzięki której uzyskałam stopień naukowy doktora nauk medycznych na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (WUM), a obecnie przygotowuję się do rozpoczęcia przewodu habilitacyjnego.
Praca moja była i nadal związana jest z działalnością bezpośrednio dla medycznych laboratoriów diagnostycznych, w szczególności działalnością standaryzacyjną, edukacyjną, ale również działalnością ekspercką i doradczą, nierzadko „pro bono publico” i w poczuciu misji. Jestem wykładowcą na kursach specjalizacyjnych w dz. medycznej diagnostyki laboratoryjnej, mikrobiologii medycznej, kursach specjalizacyjnych dla lekarzy i pielęgniarek. Byłam kierownikiem specjalizacji kilkunastu diagnostów laboratoryjnych; wielokrotnie byłam członkiem Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego Diagnostów Laboratoryjnych. Od kilku lat prowadzę fakultety diagnostyczne i terapeutyczne dla studentów Wydziału Lekarskiego na WUM.
Od kilkunastu lat pełnię także funkcję zastępcy dyrektora w Centralnym Ośrodku Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, gdzie głównym moim zadaniem jest koordynacja Ogólnopolskiego Sprawdzianu Wiarygodności w Diagnostyce Mikrobiologicznej, a więc dbałość o jakość i jej promowanie.
Byłam i jestem nadal członkiem różnych zespołów powoływanych przez Ministra Zdrowia działających na rzecz kształcenia podyplomowego diagnostów laboratoryjnych, w tym tworzenia programów specjalizacyjnych, działających na rzecz standardów w medycznych laboratoriach diagnostycznych, czy też ustalenia zasad nadzoru nad MLD. Jestem wieloletnim auditorem technicznym i wiodącym w Polskim Centrum Akredytacji, co przekłada się na znajomość problemów zarówno publicznych, jak i niepublicznych podmiotów diagnostycznych. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Mikrobiologów, Stowarzyszenia Higieny i Lecznictwa oraz Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej.

2. Czy jeśli zostanie Pani/Pan wybrana/y zrezygnuje Pani/Pan z dotychczasowej pracy zawodowej aby poświęcić cały swój czas na sprawy Samorządu?

Tak. Co więcej, moje życie prywatne jest w Warszawie, tak więc, nie widzę żadnych przeszkód i obciążeń dla diagnostów laboratoryjnych wynikających z kierowania przeze mnie Krajową Radą Diagnostów Laboratoryjnych, a wręcz przeciwnie, deklaruję pełną dyspozycyjność. Chciałabym jednak zaznaczyć, że dalej pozostanę aktywna naukowo, co w moim przekonaniu będzie miało tylko pozytywny wydźwięk dla wizerunku i spraw środowiska diagnostów laboratoryjnych.

3Czy ma Pani/Pan doświadczenie w pracy w naszym samorządzie, które byłoby pomocne w pełnieniu funkcji Prezesa?

Tak i wynika ono głównie z faktu, że w mijającej Kadencji byłam wiceprezesem Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych i członkiem Komisji ds. Przeszkolenia Diagnostów Laboratoryjnej z przerwą powyżej 5 lat w wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej. Obie funkcje pełniłam społecznie.
Nie oznacza to, że przez poprzednie lata nie działałam dla dobra zawodu, wręcz przeciwnie, byłam aktywnym członkiem różnych zespołów eksperckich i grup roboczych w ramach Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych poprzednich kadencji. Z racji pełnienia funkcji wiceprezesa, ale także moich licznych aktywności zawodowych uczestniczyłam w wielu spotkaniach w Ministerstwie Zdrowia, Sejmie, a przede wszystkim spotykałam się z różnymi pokoleniami diagnostów laboratoryjnych. Moja znajomość problemów diagnostyki laboratoryjnej i uwarunkowań prawnych będą pomocne w pełnieniu funkcji Prezesa KRDL. Jestem osobą otwartą na merytoryczne dyskusje i wspólne, konstruktywne działanie.

4.Jakie problemy naszego środowiska uważa Pani/Pan za kluczowe?

Przede wszystkim ranga zawodu diagnosty laboratoryjnego w świetle przepisów prawa. Jest to pojęcie bardzo szerokie, ale w nim zawarte są wszystkie nasze obecne problemy, niedociągnięcia, ale także nadzieje na lepsze jutro. Dopięcie uregulowań prawnych dotyczących naszego zawodu w kwestii kształcenia, dostępności do zawodu, praw nabytych przez diagnostów laboratoryjnych, zagwarantowania miejsc pracy i godnego wynagradzania za pracę, właściwego nadzoru nad laboratoriami, wyceny i kontraktowania badań laboratoryjnych – to tylko niektóre z kluczowych problemów naszego środowiska.

5. W jaki sposób chce Pani/Pan je rozwiązać?

Zamierzam stworzyć interdyscyplinarny zespół ludzi mądrych, zaangażowanych i chętnych do współpracy i działania na różnych szczeblach i w różnych gremiach; zespół, który „porwie do działania” całe nasze środowisko. Pozwolicie Państwo, że szczegóły pozostawię na V Krajowy Zjazd Diagnostów Laboratoryjnych. Hasłem przewodnim mojego działania będzie „KOMUNIKACJA I TRANSPARENTNOŚĆ”.

6. Czy uważa Pani/Pan, zgodnie z dotychczasową polityka KIDL, że Izba nie powinna włączać się w spory dotyczące wynagrodzeń diagnostów laboratoryjnych?

Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych działa z ramienia diagnostów laboratoryjnych i dla diagnostów laboratoryjnych. I… „nic, co dotyczy środowiska diagnostów, nie może być obce Jego Przedstawicielom, którzy przecież na każdym Zjeździe wybierani są głosami pracowników medycznych laboratoriów diagnostycznych”.

7. Jaki jest Pani/Pan stosunek do outsourcingu Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych?

Najważniejsza jest jakość badania i wiarygodność wyniku laboratoryjnego, a zapewnić to można poprzez kontakt „pacjent-lekarz-diagnosta laboratoryjny”. Inaczej pacjent jest tylko próbką materiału klinicznego, a czasami wręcz tylko numerem. Wnioski nasuwają się same…

8. Do tej pory Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych składała się w przeważającej większości z osób u szczytu swojej kariery zawodowej. Co uważa Pani/Pan o dopuszczeniu do tych funkcji osób młodszych?

Jest to oczywiste, ale wszyscy musimy mieć świadomość obowiązku i konsekwencji wynikających z członkostwa w strukturach Samorządu Zawodowego.

9. Czego Pani/Pana zdaniem zabrakło w upływającej kadencji?

Komunikacji i wspólnego działania dla rangi i dobra środowiska diagnostów laboratoryjnych.

Dziękujemy za przesłane odpowiedzi!