drNazywam się Dawid Radziszewski, urodziłem się na Śląsku, a od ponad 20 lat jestem związany z województwem dolnośląskim, gdzie na Akademii Medycznej we Wrocławiu, w 2006 roku obroniłem tytuł magistra analityki medycznej.

Po ukończeniu studiów otrzymałem pracę w strukturach prywatnego pracodawcy, jakim jest firma Diagnostyka S.A., w której pracuję do dziś. W 2011 roku uzyskałem tytuł specjalisty z Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej, 4 lata później obroniłem tytuł specjalisty z Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej. Od 11 lat mam zaszczyt piastować stanowisko Kierownika Laboratorium: w latach 2011 – 2015 w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym im. A. Falkiewicza we Wrocławiu, kolejno od 2016 roku do dziś w Dolnośląskim Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii (Grabiszyńska 105) również we Wrocławiu. Aby pogłębić swoją wiedzę w 2021 roku ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Zarządzania I Finansów w Ochronie Zdrowia,
na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Obecnie jestem w trakcie realizacji studiów podyplomowych MBA, w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach.


Zostając Diagnostą Laboratoryjnym zawsze uważałem, że nasza profesja zasługuje na uznanie nie tylko w przestrzeni lokalnej, ale również krajowej, dlatego lata temu podjąłem decyzję o wejściu w świat polityki, czyli naszego samorządu. W IV kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (KRDL) (2015-2018 rok) zostałem wybrany do gremium Młodych Diagnostów wraz z Panem Adamem Pudełko. To był czas który pozwolił mi poznać struktury naszego samorządu i rozeznać się w czynnikach, które warunkują o naszym istnieniu. W 2018 roku podjąłem decyzję o kandydowaniu na członka V Kadencji Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych (2019-2022 rok), ten okres jak i poprzedni przekonały mnie, że wektor działania w naszym samorządzie ma niewłaściwy kierunek decyzyjności dla naszego środowiska. Podczas V Kadencji miałem możliwość być członkiem Komisji do spraw preanalityki, oraz POCT. Uzyskując doświadczenie w sferze zawodowej, jak i samorządowej, stawiam na:

a) prawidłowy wektor działalności struktur samorządu - środowisko Diagnostów
Laboratoryjnych – KRDL (organ decyzyjny), Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, Prezes (organy doradcze);

b) wypracowanie współpracy w zakresie działalności Działu Prawnego, ze szczególnym
ukierunkowaniem na KRDL – jako głos doradczy, a przede wszystkim wspierający;

c)
zapewnienie poszerzenia czasowego posiedzeń stacjonarnych KRDL do 2 dni. 1 dzień –
omówienia prawne uchwał, rozporządzeń, ustaw wraz z Działem Prawnym – ich korzyści,
zagrożenia, brak synchronizacji itp. 2 dzień – podejmowanie decyzji – głosowanie KRDL;

d)
transparentność działalności Prezesa, Prezydium Krajowej Rady Diagnostów
Laboratoryjnych, KRDL – obwieszczanie na stronie KIDL protokołów z posiedzeń, spotkań,
narad, podjętych decyzji, spraw kadrowych, finansowych KIDL itp.;

e)
wzmocnienie reprezentacji KRDL w Ministerstwie Zdrowia (MZ) – współpraca
z Towarzystwami, Związkami, Pracodawcami i innymi, na zasadzie głosu doradczego, na
spotkaniach podczas posiedzeń KRDL. Taka forma działalności, jako z ramienia KRDL pozwoli
pokazać jednorodność w MZ naszego środowiska;

f)
niezależność środowiska względem farmaceutycznych struktur nadzorujących – obecna
propozycja nowelizacji Prawa Farmaceutycznego, poprzez podległość Głównego Inspektoratu
Medycyny Laboratoryjnej w zakresie Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego może
spowodować zniszczenie specyfikacji środowiska medycznych laboratoriów i doprowadzić do
pogłębienia podziału. Według mnie wzmocnienia wymaga zakres działalności Konsultantów
Regionalnych;

g) zniwelowanie podziału środowiskowego, na struktury budżetowe i prywatne – niestety ten
podział istnieje od ponad 20 lat. Według moich obserwacji, podział ten powstał na skutek
braku przez lata usystematyzowania w zakresie prawa fazy preanalitycznej;

h) stworzenie aktu prawnego w zakresie fazy preanalitycznej - obecnie obowiązujący dokument
prawny Zał.3 do RMZ dotyczącego standardów jakości dla medycznych laboratoriów
diagnostycznych i mikrobiologicznych, wymaga definitywnych zmian i doprowadzenia do
synchronizacji zakresu prawa i codziennej praktyki laboratoryjnej;

i) delegowanie zadań (podjętych wcześniej przez KRDL) przez nowego Prezesa, dla wszystkich
członków KRDL – takie postępowanie pozwoli na zmianę wektora działalności w prawidłowym
kierunku, oraz może przyczynić się do uzyskania transparentności;

j) lobbowanie wdrażania Diagnostów Laboratoryjnych w zakresie prawa medycznego –
plasowanie Diagnostów Laboratoryjnych w zapisach aktów prawnych, aby zwiększyć naszą
„widoczność”, takich jak ustawy, rozporządzenia środowiska medycznego, jako członkowie np.
Zespołów Terapeutycznych, osób doradczych w zakresie badań laboratoryjnych itp;

k) kształcenie Diagnostów Laboratoryjnych – współpraca KRDL z Dziekaniami Wydziału Analityki
Medycznej/Medycyny Laboratoryjnej (spotkania stacjonarne oraz regionalne), w celu
omawiania i tworzenia korzystnych zapisów prawa. Usprawnienie sposobu uzyskiwania szans
na otworzenie specjalizacji w danej dziedzinie Diagnostyki Laboratoryjnej, dziś ten dostęp jest
zaburzony w zakresie przejścia kwalifikacji w zakresie otwarcia;

l) zwiększona komunikacja KRDL oraz Młodych Diagnostów z przedstawicielami środowiska
studenckiego – spotkania te pozwolą młodemu pokoleniu na poznanie struktur samorządu,
a zarazem oswojenie się z zakresem prawa, które w przyszłości będzie ich dotyczyć, a z drugiej
strony wyróżniające się osoby zachęci do działania na przyszłość w strukturach samorządu.

Powyżej przedstawiłem Państwu moje przemyślenia i spostrzeżenia, które zrodziły się w mojej głowie po latach działalności zawodowo-samorządowej. Jeśli Państwo zgadzacie się z nimi, i chcecie poprzeć mnie na VI Zjeździe Diagnostów Laboratoryjnych, będę wdzięczny za oddane głosy i zaufanie mojej osobie. Dziękuję. Pozdrawiam.

Z poważaniem: Dawid Radziszewski.

­